Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE INFORMATIE

De site "www.intermarche.be" werd uitgewerkt door ITM Alimentaire ten voordele van alle internetgebruikers die het handelsmerk INTERMARCHE graag beter willen leren kennen, evenals de verkooppunten die handelen onder deze naam, hun activiteiten, producten, promoties en diensten. Deze site heeft dus een institutioneel karakter.

De naamloze vennootschap ITM Alimentaire, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de Rue du Bosquet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, geregistreerd in het RRP van Nijvel onder nummer 90.049 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0444.175.173, verzorgt de verspreiding van de site, hierna "de site" genoemd.

 

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De nieuwsbrieven die verspreid worden door ITM BELGIUM, met onder andere maar niet alleen de teksten, de merken, de logo's, de grafieken, de beelden, de tekeningen, de video's, de audio-fragmenten, de foto's, de set-up van de pagina en de andere onderscheidingstekens die er gebruikt worden, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en de persoonlijkheidsrechten waar ITM Alimentaire eigenaar of licentiehouder van is. Geen enkele van deze elementen mag op eender welke manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke machtiging van ITM Alimentaire.

Op voorwaarde dat huidige algemene voorwaarden aanvaard en nageleefd worden, kent ITM Alimentaire u de noodzakelijke toelating toe betreffende de werken en andere voorwerpen die onder het intellectueel eigendomsrecht en het persoonlijkheidsrecht van ITM Alimentaire vallen, en dit enkel en alleen voor het consulteren van de nieuwsbrieven voor privédoelstellingen. Deze toelating betreft slechts een noodzakelijke tijdelijke consultatie en is beperkt tot een normaal gebruik van de nieuwsbrieven.

Iedere reproductie, openbare mededeling, wijziging of weergave, integraal of partieel, die niet bestemd is voor privégebruik is formeel verboden. Dit verbod geldt voor eender welk(e) drager, reproductieproces, weergave en/of wijziging en is onafhankelijk van de duur ervan. Iedere niet gemachtigde handeling vormt een overtreding die strafrechtelijk bestraft wordt. U hebt de toelating om de inhoud van de nieuwsbrieven te downloaden, presenteren of printen, maar enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, waarbij iedere mededeling van intellectueel eigendomsrecht die inbegrepen is bij de informatie of bij ieder ander materiaal dat u downloadt opgeslagen en gereproduceerd dient te worden.

Ieder gebruik van commerciële namen of merken, net als van de logo's van ITM Alimentaire, is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van ITM Alimentaire. In het bijzonder betreft dit het gebruik van de commerciële naam, van het merk of het logo voor al dan niet betalende referencing, net als het creëren van hypertekstlinks naar de website van ITM Alimentaire, wat enkel mag gebeuren na de schriftelijke en voorafgaande toestemming van ITM Alimentaire. Iedere aanvraag voor toelating dient gestuurd te worden naar het volgende e-mailadres: edubois@mousquetaires.com .

 

3. PERSOONSGEGEVENS EN RESPECT VOOR DE PRIVACY

U kan de site consulteren zonder uw identiteit te onthullen of de minste informatie over uzelf te geven.

Verzamelen van persoonsgegevens:
Er kunnen u bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd worden om u te kunnen identificeren, gepersonaliseerde diensten voor te stellen, de site te verbeteren en naar u te kunnen luisteren. Het ingeven van deze gegevens vergemakkelijkt voor u het gebruik van de site dankzij een automatische configuratie, waarbij vermeden wordt dat u dezelfde gegevens telkens moet ingeven. 
Deze persoonsgegevens betreffen de gegevens die " de identificatie van de natuurlijke personen waarbij ze horen mogelijk maken, onder welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks". Het zal meestal gaan over een naam, een adres, een telefoonnummer, een e-mailadres, …
Deze nominatieve (naam, adres, telefoon, …) of niet-nominatieve gegevens (voorkeuren, favoriete informatie, …) worden u namelijk gevraagd bij uw abonnement op de nieuwsbrief: door u op de nieuwsbrief te abonneren zal u regelmatig post ontvangen over het handelsmerk Intermarché of over commerciële aanbiedingen. U kan op ieder moment vragen dit type informatie niet meer te ontvangen door uw account in uw Persoonlijke Ruimte te wijzigen of door te klikken op de in hiervoor voorziene link om uit te schrijven in elke ontvangen nieuwsbrief. 
Sommige persoonsgegevens zal u verplicht moeten meedelen om toegang te krijgen tot de specifieke dienst. Deze verplichte gegevens worden aangeduid door een sterretje.

Gebruik en transmissie: 
De op de site opgeslagen nominatieve gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het beheer en voor door ITM Alimentaire opgestarte direct-marketingoperaties.
Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan alle eenheden van het 'Groupement des Mousquetaires', evenals aan onze partners, in het exclusief kader van de exploitatie van de site.
In geen enkel geval zullen deze gegevens gebruikt worden bij andere externe communicatie dan wat hierboven voorzien is, behoudens in de gevallen waarin voldaan moet worden aan wettelijke en reglementaire verplichtingen of aan de eventuele vraag van een administratie of een gerechtelijke overheid.

Toegangs- en rectificatierecht:
Conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy op het vlak van de behandeling van persoonlijke gegevens werd er bij de Commissie ter Bescherming van de Privacy een verklaring afgelegd over de geautomatiseerde behandelingen van de nominatieve gegevens die via deze site bekomen zijn. Conform deze wet beschikt u over toegangsrecht, recht op rectificatie, wijziging en schrapping van de persoonsgegevens die u ons meegedeeld hebt. Dit recht kan rechtstreeks op de site uitgeoefend worden via de link "Mijn rekening" in de Persoonlijke Ruimte, of door een vraag via het "contact"-formulier of door een brief naar volgend adres:

ITM Alimentaire S.A.
Internet Dienst
Parc Einstein
Rue du Bosquet 4
B-1348 Louvain-la-Neuve
 

4. . LINKS NAAR ANDERE SITES

De nieuwsbrieven kunnen toegang bieden tot andere sites van de 'Groupement des Mousquetaires' en tot sites van onze partners, via hypertekstlinks of door sites met de inhoud van sites van onze partners te integreren in onze nieuwsbrieven.

Hoewel de keuze van de links naar externe internetsites heel zorgvuldig en met bijzondere waakzaamheid gebeurt, wijst ITM Alimentaire iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van deze sites, tot de wettigheid, exactheid of functie ervan, en kan ITM Alimentaire niet aansprakelijk gehouden worden voor de manier waarop de gebruikers er gebruik van maken.

Alle hyperlinks die naar onze nieuwsbrieven verwijzen zijn verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ITM Alimentaire.

 

5. BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker gebruikt onze nieuwsbrieven volledig op eigen risico. In geen enkel geval kan ITM Alimentaire of eender welke andere entiteit van het 'Groupement des Mousquetaires' aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (materiële schade, verlies van gegevens, financieel nadeel, …) als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de nieuwsbrieven of van alle sites waarnaar zij zouden verwijzen.

INTERMARCHE neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor schade aan of een virus op uw computer of uw hard- of software met name na toegang tot of gebruik van onze nieuwsbrieven of na illegale interventies in onze informaticasystemen.

ITM Alimentaire handelt zo zorgvuldig mogelijk om ervoor te zorgen dat nieuwsbrieven verspreid worden die kwaliteitsinformatie bevatten. ITM Alimentaire kan hoe dan ook geen absolute garantie geven over de exactheid en de volledigheid van zijn gegevens. ITM Alimentaire, die onderworpen is aan een middelenverbintenis, kan aldus niet aansprakelijke geacht worden voor iedere eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade door slecht gebruikte informatie en/of informatie die onjuist of onvolledig bleek.

 

6. VEILIGHEID

van de gegevens: 
ITM Alimentaire verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren die voorzien zijn door de wet met betrekking tot de bescherming van de privacy bij het behandelen van de persoonlijke gegevens.

ITM Alimentaire garandeert optimale veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen het verlies, het misbruik en de wijziging van de gegevens die de internetgebruikers ingeven. Alle op de site ingegeven gegevens zullen dagelijks opgeslagen worden en bewaard worden op een backup-drager.