We gebruiken cookies op deze website. Door op deze website te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok

Reglement van de spaaractie kerstcheques 2019

 

Reglement van de spaaractie kerstcheques 2019


Artikel 1: organiserend bedrijf

De naamloze vennootschap ITM Voeding België, met maatschappelijke zetel te 4 rue du Bosquet, 1348 Louvain-la-Neuve (hierna 'de Organisator'), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0444.175.173, organiseert in zijn winkels een spaaractie-wedstrijd (hierna de ‘Spaaractie kerstcheques van 12/11 tot 31/12/2019).

Deze actie is uitsluitend onderworpen aan dit reglement (hierna het 'Reglement').

 

Artikel 2: voorwaarden voor de deelnemers

Deelname staat open voor elke persoon woonachtig in België.

De organisator kan rechtstreeks of onrechtstreeks alle nodige controles uitvoeren om de hoedanigheid, identiteit en gegevens van de deelnemers na te gaan, waarbij de privacy van de deelnemers wordt gerespecteerd.

 

Artikel 3: duur van de spaaractie kerstcheques

De stempels kunnen worden verzameld van 12 november tot 15 december 2019, op het openingsuur van de deelnemende winkels. De cheques kunnen worden uitgegeven van 9 tot 31 december 2019, op het sluitingsuur van de deelnemende winkels.

Na deze datum wordt niet meer ingegaan op vragen van deelnemers of winnaars.

 

Artikel 4: deelnemingsregels en voorwaarden 

Deelname aan de spaaractie brengt niet automatisch winst mee voor de deelnemer.

Elke deelname waarbij de hieronder vermelde voorwaarden niet worden nageleefd als gevolg van onvolledige, onleesbare, valse en verkeerde informatie, of die gebeurt buiten de duur van de spaaractie vermeld in artikel 3 van het Reglement wordt niet in aanmerking genomen.

4-1 Spaaractie in de winkels:

Elke persoon die wenst deel te nemen, moet:

  • langsgaan in een Intermarché-winkel, een stempel verkrijgen per aankoopschijf van 30 euro (behalve tabak, gemeentelijke vuilniszakken, leeggoed en diensten) waarvan 1 product van een deelnemend merk en alle aankoopbewijzen bewaren die overeenkomen met het aantal afgegeven stempels.
  • Voldoende stempels verzamelen om van de korting te kunnen genieten:
  • 10 stempels geven recht op 1 kerstcheque voor een totaalbedrag van 30 euro. Per aankoopschijf van 60 euro kunt u een cheque van 30 euro uitgeven.
  • De klant krijgt de korting door zijn spaarkaart uit te wisselen, inclusief het aantal benodigde stempels en het aankoopbewijs.
  • Indien de klant zijn spaarkaart vol heeft gekregen tijdens de periode waarin de stempels verzameld kunnen worden, kan hij een nieuwe kaart aanvragen en blijven sparen totdat hij een nieuwe korting van 30 € krijgt.

Als het aantal stempels op de kastickets bij de kaart niet overeenkomt met het aantal stempels op de spaarkaart, wordt de korting met de kerstcheques niet toegekend. Er worden geen klachten aanvaard als de kastickets niet bij de spaarkaart gevoegd worden.

 

Artikel 5: uitreiking van de kerstcheques

Inruilen van de kerstcheques

Bij elke ruil worden de kastickets en het overeenkomstige aantal stempels gecontroleerd. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de klant de korting die overeenkomt met zijn spaartegoed.

De kerstcheque van € 30 geeft geen recht op een terugbetaling noch op een ruil. Hij kan worden gebruikt van 9 tot 31 december 2019 in alle Intermarché van België, voor elke aankoop van minimum € 60. Eén korting toegekend per spaarkaart.

De cheque van € 30 is aftrekbaar van een bedrag groter dan of gelijk aan € 60. Deze cheques moeten worden uitgegeven van 9 tot 31 december (exclusief tabak, afval en diensten). Niet terugbetaalbaar in speciën, geen duplicaten en niet inruilbaar.

 

Artikel 6: beperkingen van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Organisator beperkt zich tot het afleveren van de geldig gewonnen kerstcheques. De Organisator behoudt zich het recht voor om de spaaractie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Er kan ook geen enkele schadevergoeding worden geëist. Deze wijzigingen kunnen op voorhand op elke geschikte manier aangekondigd worden, onder meer via de website van de Organisator.

De Organisator behoudt zich ook het recht voor om de mogelijkheid tot deelname aan de spaaractie tijdelijk uit te stellen indien hij niet langer de dienst, nodig voor het goede verloop van de Wedstrijd kan verzekeren.

Deelname aan de spaaractie impliceert kennis en aanvaarding van de modaliteiten van deze Actie. De Organisator is niet aansprakelijk in geval van fraude.

 

Artikel 7: naleving van de regels

Elke speler verbindt zich ertoe eerlijk en met respect voor het Reglement en de rechten van andere spelers aan de spaaractie deel te nemen. Elk oneerlijk of frauduleus gedrag leidt tot de opzegging van de deelname en verlies van de winst.

De deelname en kerstcheques worden ook in de volgende gevallen geannuleerd: onvolledige inschrijving, valse, verkeerde of onjuiste gegevens, geen contante ontvangsten,niet-naleving van het Reglement, fraude van welke aard ook. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om een identiteitsbewijs van de winnaar op te vragen.

 

De Organisator behoudt zich het recht voor om personen die valsspelen, frauderen, de operaties beschreven in het Reglement vervalsen of verstoren of elke poging daartoe gerechtelijk te vervolgen.

 

Artikel 8: aanvaarding

Deelname aan de spaaractie impliceert dat de spelers het Reglement en principe van de spaaractie zonder voorbehoud aanvaarden. Deelname is persoonlijk en op naam.

Elke persoon die een of meerdere artikelen van het Reglement overtreedt, wordt elke mogelijkheid tot deelname ontzegd en verliest elk recht op de cheque(s) die hij eventueel had kunnen winnen.

 

Artikel 9: verwerking van de persoonsgegevens

ITM Alimentaire Belgium verbindt er zich toe om de bepalingen van de Europese Verordening van 26 april 2016 met betrekking tot de gegevensbescherming na te leven (GDPR-AVG).

De gegevens die ITM Alimentaire Belgium in het kader van dit programma verzamelt, worden verwerkt om de gebruiker te kunnen identificeren, teneinde deze op de hoogte te brengen van de promoties, de openingsuren, de kortingbonnen, de wedstrijden, informatie over de winkels, in naleving van huidige voorwaarden en in uitvoering van de contractuele verplichtingen van ITM Alimentaire Belgium. Zo niet, dan kan het programma niet uitgevoerd worden.

Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan de andere entiteiten van de Groupement des Mousquetaires en ook aan de dienstverleners, uitsluitend in het kader van de exploitatie van de website, maar zullen in geen geval overgemaakt worden aan derden.

De historische aankoopgegevens worden slechts zes (6) maanden bewaard, terwijl de persoonsgegevens enkel worden bewaard gedurende de redelijk benodigde tijd om te beantwoorden aan de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

Elke persoon die zijn/haar gegevens meedeelde in het kader van dit programma bezit een recht op inzage in, rechtzetting en verwijdering van, bezwaar tegen en beperking van de verwerking en de overdraagbaarheid van zijn/haar gegevens, dat op gelijk welk moment kan uitgeoefend worden. Daarnaast voorziet de AVG ook in het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie betreffende deze rechten, zie het Privacycharter, dat beschikbaar is op www.intermarche.be/nl .

Elke persoon kan zijn/haar rechten uitoefenen:

via het contactformulier op www.intermarche.be/nl/neem-contact-met-ons-op , door als onderwerp van de aanvraag te selecteren: “ Mijn persoonsgegevens.

Of met een aangetekende brief naar de consumentendienst van ITM Alimentaire Belgium, Service Consommateur, Rue du Bosquet 4 – 1348 Louvain-la-Neuve.

 

Artikel 10: aanvaarding van het reglement van de spaaractie kerstcheques 2019

Deelname aan de spaaractie kerstcheques 2019 impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van het volledige Reglement, dat beschikbaar is in de winkel en op de website: http://www.intermarche.be

 

Artikel 11: Briefwisseling

Er wordt niet geantwoord op vragen rond de spaaractie kerstcheques.

 

Artikel 12: geschillen

Deze spaaractie en het Reglement zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Als een van de clausules van het Reglement nietig of onwettig wordt verklaard als gevolg van een definitieve gerechtelijke beslissing, blijven de andere bepalingen van het Reglement van toepassing en effectief.