Wettelijke vermeldigen

1. ALGEMENE INFORMATIE

De site “www.intermarche.be” werd uitgewerkt door de maatschappij ITM Alimentaire, voor alle internetgebruikers die het handelsmerk INTERMARCHE beter willen leren kennen, net als de verkoopspunten die handelen onder dit merk, hun activiteiten, producten, promoties en diensten. Deze site is dus een site met institutioneel karakter.

De naamloze vennootschap ITM Alimentaire, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in Rue du Bosquet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, geregistreerd in het RRP van Nijvel onder nr. 90.049 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0444.175.173, verzorgt de verspreiding van de site, hierna "de site" genoemd.

De naamloze vennootschap Uchrony, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op Gemeenteplein 8-10, 1160 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0459950442, verzorgt de hosting van de site.

 

2. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Huidige site en de volledige inhoud ervan, in het bijzonder maar niet alleen de teksten, de merken, de logo's, de grafieken, de beelden, de tekeningen, de illustraties, de video's, de audio-fragmenten, de foto's, de set-up van de pagina en andere onderscheidingstekens die er gebruikt worden, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en de persoonlijkheidsrechten waar ITM Alimentaire eigenaar of licentiehouder van is. Geen enkele van deze elementen mag op eender welke manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke machtiging van ITM Alimentaire

Op voorwaarde dat huidige algemene voorwaarden aanvaard en nageleefd worden, kent ITM Alimentaire u de noodzakelijke toelating toe betreffende de werken en andere voorwerpen die onder het intellectueel eigendomsrecht en het persoonlijkheidsrecht van ITM Alimentaire vallen, en dit enkel en alleen voor het consulteren van huidige internetsite voor privédoelstellingen. Deze toelating betreft slechts een noodzakelijke tijdelijke consultatie en is beperkt tot een normaal gebruik van de site voor privédoelstellingen, binnen de beperkingen die vastgesteld worden in huidige algemene voorwaarden.

Iedere reproductie, openbare mededeling, wijziging of weergave, integraal of partieel, die niet bestemd is voor privégebruik is formeel verboden. Dit verbod geldt voor eender welk(e) drager, reproductieproces, weergave en/of wijziging en is onafhankelijk van de duur ervan. Iedere niet gemachtigde handeling vormt een overtreding die strafrechtelijk bestraft wordt. U hebt de toelating om de inhoud van de nieuwsbrieven te downloaden, presenteren of printen, maar enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, waarbij iedere mededeling van intellectueel eigendomsrecht die inbegrepen is bij de informatie of bij ieder ander materiaal dat u downloadt opgeslagen en gereproduceerd dient te worden.

Ieder gebruik van commerciële namen of merken, net als van de logo's van ITM Alimentaire, is uitdrukkelijke verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van ITM Alimentaire. In het bijzonder betreft dit het gebruik van de commerciële naam, van het merk of het logo voor al dan niet betalende referencing, net als het creëren van hypertekstlinks naar de website van ITM Alimentaire, wat enkel mag gebeuren na de schriftelijke en voorafgaande toestemming van ITM Alimentaire. Iedere aanvraag voor toelating dient gestuurd te worden naar het volgende email-adres: edubois@mousquetaires.com .

 

3. AANVAARDING EN VERPLICHTENDE KRACHT VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Het gebruik van huidige site is onderhevig aan de volledige kennisname en aanvaarding van de recentste versie van huidige voorwaarden. Als u huidige algemene voorwaarden niet aanvaardt, moet u de site onmiddellijk verlaten. Het gebruik van de site geldt als aanvaarding van huidige algemene voorwaarden. ITM Alimentaire kan op ieder moment de huidige algemene voorwaarden wijzigen, in het bijzonder om alle nieuwe wetgevingen of reglementeringen na te leven of om de consultatie van de site door de gebruiker te begunstigen. U dient deze algemene voorwaarden regelmatig consulteren om op de hoogte te zijn van de wijzigingen die er aangebracht zijn en om u er zo nodig aan aan te passen.

 

4. PERSOONSGEGEVEN S EN RESPECT VOOR DE PRIVACY

U kan de site consulteren zonder uw identiteit te onthullen of de minste informatie over uzelf te geven.

Verzamelen van persoonsgegevens:
Er kunnen u bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd worden om u te kunnen identificeren, gepersonaliseerde diensten voor te stellen, de site te verbeteren en naar u te kunnen luisteren. Het ingeven van deze gegevens vergemakkelijkt voor u het gebruik van de site dankzij een automatische configuratie, waarbij vermeden wordt dat u dezelfde gegevens telkens moet ingeven.

Deze persoonsgegevens betreffen de gegevens die "de identificatie van de natuurlijke personen waarbij ze horen mogelijk maken, onder welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks". Het zal meestal gaan over een naam, een adres, een telefoonnummer, een email-adres, …

Deze nominatieve (naam, adres, telefoon, …) of niet-nominatieve gegevens (voorkeuren, favoriete informatie, …) worden u in het bijzonder gevraagd:

  • bij het creëren van uw Persoonlijke Ruimte: de Persoonlijke Ruimte is een ruimte die u toelaat te genieten van gepersonaliseerde diensten en voordelen zoals het ontvangen van nieuwsbrieven.
    U kan zich op ieder moment uitschrijven of de persoonsgegevens die u meegedeeld hebt in de Persoonlijke Ruimte wijzigen. Als u zich uitschrijft, zullen uw persoonsgegevens gewist worden.
  • bij uw abonnement op de nieuwsbrief: door zich te abonneren op de nieuwsbrief zal u regelmatig post ontvangen onder het handelsmerk Intermarché, evenals commerciële aanbiedingen. U kan op eender welk moment vragen om dit type gegevens niet meer te ontvangen, door te klikken op de uitschrijflink die hiervoor voorzien is in ieder bericht dat u ontvangt.
  • als u ons contacteert via de rubrieken "Tewerkstelling", "Contact", of ook "Suggesties".

 

Sommige persoonsgegevens zal u verplicht moeten meedelen om toegang te krijgen tot de specifieke dienst. Deze verplichte gegevens worden aangeduid door een sterretje.

Gebruik en transmissie: 
De op de site opgeslagen nominatieve gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het beheer en voor door ITM Alimentaire opgestarte direct-marketingoperaties.
Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan alle eenheden van het 'Groupement des Mousquetaires', evenals aan onze partners, in het exclusief kader van de exploitatie van de site.
In geen enkel geval zullen deze gegevens gebruikt worden bij andere externe communicatie dan wat hierboven voorzien is, behoudens in de gevallen waarin voldaan moet worden aan wettelijke en reglementaire verplichtingen of aan de eventuele vraag van een administratie of een gerechtelijke overheid.

Toegangs- en rectificatierecht:
Conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy op het vlak van de behandeling van persoonlijke gegevens werd er bij de Commissie ter Bescherming van de Privacy een verklaring afgelegd over de geautomatiseerde behandelingen van de nominatieve gegevens die via deze site bekomen zijn. 
Conform deze wet beschikt u over toegangsrecht, recht op rectificatie, wijziging en schrapping van de persoonsgegevens die u ons meegedeeld hebt. Dit recht kan rechtstreeks op de site uitgeoefend worden via de link "Mijn rekening" in de Persoonlijke Ruimte, of door een vraag via het "contact"-formulier of door een brief naar volgend adres: 

ITM Alimentaire S.A.
Internet-dienst
Parc Einstein
Rue du Bosquet 4
B-1348 Louvain-la-Neuve
 

5. COOKIES

ITM Alimentaire wenst een cookie te plaatsen op uw computer. Een cookie geeft ons niet de mogelijkheid om u te identificeren. Het registreert op een algemene manier de informatie over de navigatie op onze site via uw computer (de pagina's die u geconsulteerd hebt, de datum, het uur, …), wat wij dan kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken. Het bevat ook de informatie die u ons geleverd hebt bij uw inschrijving.
Deze gegevens worden permanent bewaard op uw computer als u uw cookies niet verwijdert (via het menu Extra/Internetopties van uw browser).

Wij informeren u dat u zich kan verzetten tegen het registreren van "cookies" door uw browser op de volgende manier te configureren:

Microsoft Internet Explorer 9.0+ :
1. Kies het menu "Extra"
2. Klik op de tab "browsgeschiedenis verwijderen"

Voor Google chrome :
1. Kies het icoon "Extra"
2. Klik op "browsgegevens verwijderen" 

Voor Mozilla Firefox: 
1. Kies het icoon "Extra"
2. Klik op de tab "Recente geschiedenis wissen" 

 

6. LINKS NAAR ANDERE SITES

De site geeft toegang tot andere sites van de 'Groupement des Mousquetaires' en tot sites van onze partners, via hypertekstlinks of de inhoud van sites van onze partners te integreren in onze site.
Hoewel de keuze van de links naar externe internetsites heel zorgvuldig en met bijzondere waakzaamheid gebeurt, wijst ITM Alimentaire iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van deze sites, tot de wettigheid, exactheid of functie ervan, en kan ITM Alimentaire niet aansprakelijk gehouden worden voor de manier waarop de gebruikers er gebruik van maken.
Alle hyperlinks die naar onze site verwijzen zijn verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ITM Alimentaire.

 

7. BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker gebruikt onze site volledig op eigen risico. In geen enkel geval kan ITM Alimentaire of eender welke andere entiteit van het 'Groupement des Mousquetaires' aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (materiële schade, verlies van gegevens, financieel nadeel, …) als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de site of van alle sites die eraan gelinkt zijn.

ITM Alimentaire neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor schade aan of een virus op uw computer of uw hard- of software met name na toegang tot of gebruik van onze site, na het downloaden van elementen van de site of na illegale interventies in onze informaticasystemen.

ITM Alimentaire handelt zo zorgvuldig mogelijk om ervoor te zorgen via de site kwaliteitsinformatie te verspreiden. ITM Alimentaire kan hoe dan ook geen absolute garantie geven over de exactheid en de volledigheid van zijn gegevens. ITM Alimentaire, die onderworpen is aan een middelenverbintenis, kan aldus niet aansprakelijke geacht worden voor iedere eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade door slecht gebruikte informatie en/of informatie die onjuist of onvolledig bleek.

ITM Alimentaire verbindt zich ertoe om zich zoveel mogelijk in te spannen om de internetgebruikers altijd toegang te bieden tot de site. Als de site echter niet beschikbaar is, kan ITM Alimentaire niet aansprakelijk gehouden worden, wat de oorzaak er ook van is.

 

8. VEILIGHEID

ITM Alimentaire verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren die voorzien zijn door de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij het behandelen van de persoonlijke gegevens.

ITM Alimentaire garandeert optimale veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen het verlies, het misbruik en de wijziging van de gegevens die de internetgebruikers ingeven. Alle op de site ingebrachte gegevens zullen dagelijks opgeslagen worden en bewaard worden op een backup-drager.

Er wordt aan herinnerd dat deze site een institutioneel karakter heeft, maar tegelijk toegang geeft tot sites die commercieel kunnen zijn. Derhalve nodigt ITM Alimentaire u uit om op elk van de betrokken sites kennis te nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden en in het bijzonder van de bepalingen met betrekking tot de veiligheid van de beschikbare transacties.

 

9. UPDATES

De inhoud van de site evolueert, en derhalve behoudt ITM Alimentaire zich het recht voor om de informatie die op de site staat te wijzigen en geheel of gedeeltelijke up te daten.
Alle suggesties en opmerkingen kunnen ons doorgestuurd worden via het "contact"-formulier, met de bedoeling onze site te verbeteren en aan uw behoeften aan te passen.

Ons contacteren:
Als u bijkomende informatie wenst, ons een vraag wil stellen of ons een opmerking wil sturen over de wettelijke vermeldingen op de site, dan kan u ons contacteren via het "contact"-formulier.