Privacycharter

 

Bijgewerkt op 5 oktober 2021

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

1.1. De verwerkingsverantwoordelijke is de naamloze vennootschap ITM Alimentaire Belgium, met maatschappelijke zetel te 4, Rue du Bosquet 1348 Louvain-la-Neuve en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.113.776.
In die hoedanigheid bepaalt ITM Alimentaire Belgium het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en verbindt de onderneming zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen om een veilige verwerking te waarborgen conform Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG), en conform de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. ITM Alimentaire Belgium is vrij om een natuurlijke persoon of rechtspersoon te kiezen die op zijn verzoek en voor zijn rekening de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt (hierna "de verwerker"). In dat geval verbindt ITM Alimentaire Belgium zich ertoe een verwerker te kiezen die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3. ITM Alimentaire Belgium werkt met name samen met FREEDELITY* voor het beheer van het getrouwheidsprogramma. Bij de inschrijvingen voor het getrouwheidsprogramma treedt ITM Alimentaire Belgium op als verwerker van FREEDELITY om de toestemming te verkrijgen voor de gegevensverwerkingen waarvoor FREEDELITY de verwerkingsverantwoordelijke is. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u het Beleid inzake de Bescherming van de Persoonsgegevens van FREEDELITY raadplegen via deze link: https://www.myfreedelity.com/nl/vie-privee.

1.4 Heeft u vragen of opmerkingen over dit Charter? Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: intermarche@dpo.team

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1. ITM Alimentaire Belgium verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te verzamelen en te verwerken voor de doelen die in dit Privacycharter (hierna het "Charter") staan beschreven of voor specifieke doelen waarmee u heeft ingestemd. ITM Alimentaire Belgium verbindt zich er ook toe enkel de persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor de beoogde verwerking en doelen en geen overbodige gegevens te verzamelen.

2.2. Het doel van dit Charter is u te informeren over de manier waarop ITM Alimentaire Belgium uw persoonsgegevens verwerkt. U dient het te lezen vóór u uw persoonsgegevens invult op de daartoe bestemde formulieren in de verschillende secties van de Site of op de documenten die op de Site beschikbaar zijn.

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE, MET WELK DOEL EN OP WELKE RECHTSGROND ?

3.1. Contactformulier

Met dit formulier, dat beschikbaar is via de link "Contact" in het menu van de website, kunt u vragen stellen over onze diensten en producten, solliciteren voor een job of uw rechten uitoefenen in het kader van de AVG. De gegevens in dit formulier zullen we enkel gebruiken binnen het strikte kader van uw verzoek en gedurende de tijd die nodig is om u een passend antwoord te geven.

De verzamelde persoonsgegevens zijn contactgegevens zoals uw voor- en familienaam, aanspreektitel, taal, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en indien nodig het nummer van uw getrouwheidskaart.

De rechtsgrond waarop die verwerking is gebaseerd, hangt af van het soort verzoek, namelijk :

 • De uitvoering van een precontractuele maatregel;
 • Ons rechtmatig belang.

 

3.2. Deelname aan het getrouwheidsprogramma

Deze verwerking dient om u de kans te geven deel te nemen aan het getrouwheidsprogramma dat ITM in samenwerking met de onderneming FREEDELITY* heeft opgezet.

Als u deelneemt aan het getrouwheidsprogramma van ITM Alimentaire Belgium kunnen de verzamelde gegevens enigszins verschillen naargelang u zich inschrijft in uw winkel - eventueel via een kiosk van FREEDELITY - of via de website van INTERMARCHE.

De verzamelde persoonsgegevens zijn uw voor- en familienaam, uw volledige postadres, uw geboortedatum, het nummer van uw ITM Alimentaire Belgium-kaart, eventueel uw telefoon- en/of gsm-nummer, uw e-mailadres en ook uw identiteitskaartnummer via een identiteitskaartlezer voor identificatiedoeleinden. FREEDELITY kan ook met uw toestemming voor de verwerking van andere gegevens verzamelen, zoals uw koopgewoonten. Zo kunnen we onze communicatie beter op u afstemmen.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking kan variëren naar gelang van het soort verzoek en zal passend zijn:

 1. De uitvoering van de overeenkomst (aanmaak en uitvoering van het getrouwheidsprogramma)
  • De aanmaak van een account;
  • De toekenning van uw winst;
  • De toekenning van voordelen.
 2. Rechtmatig belang
  • Bestrijding van fraude en diefstal;
  • Beheer van de ITM-databank voor statistische doelen;
  • Beheer van de databank voor kwaliteit en nauwkeurigheid van de gegevens;
  • Beheer van uw account met het oog op de klantenservice;
  • Beheer van uw account om u te informeren over de status van uw account;
  • Verwerking van uw aankoopgeschiedenis om uw persoonlijke voorkeuren te bepalen en onze promoties en informatie op uw interesses af te stemmen;
  • Het versturen van commerciële mededelingen, promoties en aanbiedingen die aan uw profiel zijn aangepast (personalisering).

Wanneer u toetreedt tot het getrouwheidsprogramma van ITM Alimentaire Belgium via een in de winkel aanwezige terminal of via een hostess, kan ITM Alimentaire Belgium door FREEDELITY worden gevraagd om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de door FREEDELITY aangeboden diensten.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u door naar het Beleid inzake de Bescherming van de Persoonsgegevens van FREEDELITY: https://www.myfreedelity.com/nl/vie-privee.

3.3. Cookies en andere trackers

Cookies zijn kleine bestanden die met de pagina's van een website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. De informatie die ze bevatten, kan bij uw volgende bezoek naar de servers van de site worden teruggezonden. Zo kan de auteur van de site de activiteit van de internetgebruiker traceren.

We wijzen erop dat we onder de term "cookies" ook elk ander technisch trackingproces zoals "scripts" in het algemeen verstaan. Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om een website interactief te laten werken. Tot slot zijn ook "web beacons" of "trackingpixels" cookies.

Dankzij cookies kunnen we onze inhoud personaliseren en de nodige functionaliteiten bieden om een website goed te laten werken, zoals het beheer van een winkelwagentje of het onthouden van een taalkeuze. Sommige cookies kunnen door derden (partners of verwerkers) worden geplaatst of beheerd voor marketingdoeleinden.

3.3.1. Technische cookies ("Noodzakelijk" of "Voorkeur")

We gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals uw gekozen taal. Deze cookies zijn nodig voor een goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld zonder de functionaliteit van de website aan te tasten. Met dit soort cookies en gelijkaardige technologieën kunnen we geen gegevens verzamelen waarmee we u kunnen identificeren.

3.3.2. Cookies om bezoekersaantallen te meten (analytische cookies)

Deze cookies gebruiken we om de prestaties van de Site te analyseren en te verbeteren. Zo gebruiken we tools die bijvoorbeeld de volgende gegevens verzamelen: uw IP-adres bij het inloggen, de datum en het uur waarop u de Site bezoekt, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt en het platform en/of het besturingssysteem dat u gebruikt.

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming.

3.3.3. Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van de Site te volgen. Het doel is om reclame weer te geven die relevant en interessant is voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller is voor derden-uitgevers en -adverteerders.

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming.

3.3.4. Toestemming

U kunt op elk moment uw toestemming wijzigen of intrekken door uw voorkeuren hieronder uit te oefenen, op « Cookiebeheer ».

3.3.5. Lijst van cookies die op deze site worden gebruikt:

De volledige lijst van cookies die op deze site worden gebruikt, is beschikbaar door te klikken op "Cookiebeheer" onderaan het scherm.

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Conform de wettelijke vereisten van de AVG, bewaart ITM Alimentaire Belgium uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt.

5. AAN WIE KUNNEN UW GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN ?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven die behoren tot ITM Alimentaire Belgium, aan bedrijven van de groep Les Mousquetaires of aan onze verwerkers voor de bovenvermelde doelen.

Bij de uitvoering van onze diensten, met name voor marketingdoelen, kunnen we sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische verwerkers die contractueel met ons verbonden zijn.

ITM Alimentaire Belgium eist van zijn verwerkers dat ze de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en een garantie biedt op de bescherming van uw rechten.

De gegevens die we over u verzamelen, zullen we op geen enkele manier aan derden verkopen of bekendmaken.

In sommige gevallen zullen onze website en applicaties u voorzien van plug-ins van verschillende sociale media. Als u kiest voor interactie met sociale media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter, zal uw activiteit op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op die sociale media. Lees het privacybeleid van die sociale media voor meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens, uw rechten en hoe u de privacy-instellingen kunt aanpassen aan uw wensen.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN ?

 • Recht op toegang/inzage

U heeft het recht uw gegevens op elk moment kosteloos in te zien;

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke gegevens worden gewist. We wijzen erop dat u te allen tijde verplicht bent de juistheid van de door u verstrekte gegevens te controleren;

 • Recht op wissen

Als u niet langer wenst dat uw gegevens worden verwerkt en u aan de voorwaarden voldoet voor het recht op wissen, zullen we uw gegevens uit onze database wissen;

 • Recht op overdraagbaarheid

Desgevallend heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;

 • Recht op verzet

U heeft het recht u te verzetten tegen elk gebruik van uw gegevens voor prospectie of profilering;

 • Recht op beperking van de verwerking

Tot slot heeft u het recht om van ITM Alimentaire Belgium te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt, conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. DOORGIFTE

ITM Alimentaire Belgium verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet rechtstreeks te verwerken buiten de Europese Economische Ruimte.

ITM Alimentaire Belgium kan zijn verwerkers echter toestaan om uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken, op voorwaarde dat ze zich houden aan de AVG en in het bijzonder aan de maatregelen die vermeld worden onder artikel 46 van de AVG.

Lijst van de huidige verwerkers:

 • FREEDELITY SA, België

 

8. PROFILERING

ITM Alimentaire Belgium kan uw persoonsgegevens gebruiken voor geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering voor bepaalde diensten. We zullen u informeren van ons voornemen om deze methodes te gebruiken en u de kans geven zich hier op voorhand tegen te verzetten.

9. WAT GEBEURT ER BIJ EEN GESCHIL?

Bent u van mening dat we een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen? Dan kunt u ons per e-mail contacteren op intermarche@dpo.team of via onze contactpagina https://www.intermarche.be/nl/neem-contact-met-ons-op, waarbij u als onderwerp van uw verzoek het volgende selecteert: "Andere"

We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Alle klachten, claims of bezwaren moeten worden gericht aan het adres van de maatschappelijke zetel van ITM Alimentaire Belgium.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer' of DPO):

GDPR Agency SRL
Chemin du Cyclotron 6
1348 Louvain-la-Neuve
Mail:intermarche@dpo.team

Bent u niet tevreden met ons antwoord? Dan kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

In België is dat :

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Mail: CONTACT@APD-GBA.BE

10. INFORMATIE OVER KINDEREN

Als algemene regel verzamelen we niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we onopzettelijk gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we maatregelen nemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.

11. VEILIGHEID

We hebben aangepaste technische en organisatorische beveiligingsregels ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onbedoelde bekendmaking aan derden en elke andere vorm van ongeoorloofde gegevensverwerking te voorkomen.

12. CLAUSULE INZAKE DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van ITM Alimentaire Belgium is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van eender welke indirecte schade. ITM Alimentaire Belgium kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals (maar niet beperkt tot) het verlies van gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, stijging van de algemene kosten, verstoring van de planning.

Bovendien kan ITM Alimentaire Belgium niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een onwettige manipulatie van de gegevens door derden (gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere IT-misdrijven).

Links naar de website kunnen hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar andere websites die we niet beheren of controleren en waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, noch voor de aanbiedingen, producten en diensten die erop worden aangeboden. We raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien het kan afwijken van de bepalingen in ons Privacycharter.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD GERECHT

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd conform het Belgisch recht, dat het enige toepasselijke recht is in geval van een geschil.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld binnen een termijn van maximaal één maand vanaf de dag waarop het zich heeft voorgedaan (die termijn kan in onderling overleg worden verlengd), kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel, die als enige bevoegd zijn.

14. DATUM VAN INWERKINGTREDING

Dit beleid is ingevoerd en in werking getreden op 01.07.2021. ITM Alimentaire Belgium behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op eender welk moment delen van dit beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

We raden u aan om dit Privacycharter regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen.

(*) FREEDELITY SA, Rue du Bosquet 8, 1400 NIJVEL. KBO-nummer: 0818.399.886. Meer informatie vindt u op https://www.myfreedelity.com/nl/vie-privee