Privacycharter

Bijgewerkt op 9 april 2018

 

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

1.1. De verwerkingsverantwoordelijke is de naamloze vennootschap ITM Alimentaire Belgium, met maatschappelijke zetel aan de Rue du Bosquet 4 te 1348 Louvain-la-Neuve en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 458.113.776.

In die hoedanigheid bepaalt ITM Alimentaire Belgium de doeleinden en de technische en juridische middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens en verbindt er zich toe om alle nodige organisatorische maatregelen te nemen om een veilige verwerking te waarborgen die beantwoordt aan de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming)).

1.2. ITM Alimentaire Belgium kan vrij elke natuurlijke of rechtspersoon kiezen die als onderaannemer de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op haar vraag en voor haar rekening (hierna de “verwerker”). In voorkomend geval verbindt ITM Alimentaire Belgium er zich toe om een verwerker te selecteren die voldoende waarborgen biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

2. VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

2.1. ITM Alimentaire Belgium verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens enkel te verzamelen en te verwerken voor de doeleinden die in dit Privacycharter beschreven worden (hierna het “Charter”) of voor specifieke doeleinden waarvoor u toestemming gaf. ITM Alimentaire Belgium verbindt er zich ook toe om enkel de persoonsgegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor de overwogen verwerking en het overwogen gebruik en om geen onnodige gegevens te verzamelen.

2.2. Dit Charter heeft tot doel om het u mogelijk te maken om te weten hoe ITM Alimentaire Belgium uw persoonsgegevens verwerkt. U moet er noodzakelijkerwijze kennis van nemen alvorens uw persoonsgegevens mee te delen, met het invullen van de formulieren die daarvoor worden voorzien in de verschillende secties van de Website of op de documenten die op de Website beschikbaar zijn.

 

3. TYPES VERZAMELDE GEGEVENS

Algemeen kan ITM Alimentaire Belgium volgende types gegevens verzamelen:

 • contactpersoonsgegevens zoals de naam, de voornaam, de burgerlijke staat, de taal, adres of woonplaats, e-mailadres of telefoonnummers;
 • de identiteitsgegevens van uw Intermarché Drive account, zoals het e-mailgebruikersadres en de gebruikersnaam; 
 • als u deelneemt aan het getrouwheidsprogramma van ITM Alimentaire Belgium: de gegevens in verband met uw identiteitskaart, zoals het nummer van uw identiteitskaart om jouw identiteit te bevestigen en geboortedatum;
 • de nodige gegevens om te communiceren met ITM Alimentaire Belgium, zoals de elementen die op het contactformulier worden vermeld en de gespreksgeschiedenis met ITM Alimentaire Belgium;
 • de gegevens in verband met de surfhistorie, zoals de bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, locatie en IP-adres;
 • als u solliciteert bij ITM Alimentaire Belgium: aanvullende gegevens zoals uw loopbaanhistorie, uw opleiding, uw curriculum vitae, uw referenties, uw motivatiebrieven;
 • demografische gegevens zoals uw geslacht, uw geboortedatum, uw interesses en uw leefwijze, met inbegrip van uw voorkeuren met betrekking tot onze producten en uw interesses betreffende onze producten;
 • gegevens in verband met online aankopen, zoals de naam die op de factuur staat, het factuuradres en de betalingswijze;
 • verzamelde inlichtingen via websites van derden, onder meer wanneer u op een van onze advertenties klikt.

 

4. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Overeenkomstig de wettelijke vereisten van de AVG, bewaart ITM Alimentaire Belgium uw persoonsgegevens enkel gedurende de redelijk benodigde tijd om te beantwoorden aan de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

Buiten de gevallen die door de wet vereist zijn, kunnen uw gegevens worden verzameld of verwerkt met volgende doelen voor ogen:

 • uw verzoeken of opmerkingen behandelen en beheren en contact met u opnemen om ze te beantwoorden;
 • eventuele klachten behandelen en beheren;
 • onze producten, onze diensten, onze communicatiemethodes en de functies van onze websites verbeteren;
 • u informatie, nieuwigheden en praktische tips meedelen en prospectussen overmaken;
 • uw inschrijving op onze website/onze nieuwsbrief beheren;
 • de identiteit nagaan van individuen die contact met ons opnemen, via telefoon, e-mail of op andere wijze;
 • de belangen en wensen van de gebruikers begrijpen, evenals welke wijzigingen nodig zijn om onze website, onze huidige producten en diensten te verbeteren en/of om nieuwe producten en diensten uit te werken;
 • onze gebruikers gepersonaliseerde producten aanbieden en aanbevelingen doen;
 • onze behoeften in verband met de dagelijkse bedrijfsvoering beheren, in verband met uw deelname aan onze wedstrijden, lottrekkingen, promo-activiteiten en aanvragen;
 • u een vorderingsstaat van uw online bestelling overmaken.

 

5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

Wanneer ITM Alimentaire Belgium uw gegevens verzamelt en verwerkt, komt u in aanmerking voor een aantal rechten, die op gelijk welk ogenblik kunnen uitgeoefend worden. Dit zijn de belangrijkste:

 • Recht van inzage en recht op intrekking

Overeenkomstig artikel 15 van de AVG hebt u het recht om van ITM Alimentaire Belgium volgende inlichtingen (niet-volledig) te krijgen betreffende uw persoonsgegevens:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name de ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 2.2., paragrafen 1 en 4, bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens op gelijk welk moment te verbeteren of bij te werken. Zo kunnen wij zeker stellen dat de informatie die wij eventueel verzamelen juist, up-to-date, relevant en nuttig is.

 • Het recht op verwijdering

U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden, in volgende gevallen:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden vermeld onder punt 3;
 • u trekt de toestemming in die u ons eerder gaf om uw persoonsgegevens te verwerken, onder het voorbehoud dat er geen andere rechtsgrond bestaat die het ons toestaat om uw persoonsgegevens te blijven verwerken;
 • u maakt er bezwaar tegen dat wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken;
 • u maakt er bezwaar tegen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de gerechtvaardigde belangen van ITM Alimentaire Belgium (zoals de algemene ervaring van de gebruikers op onze websites verbeteren);
 • uw persoonsgegevens worden niet wettelijk verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan vigerende wetgeving.
 • Het recht op overdraagbaarheid

Uw gegevens zijn overdraagbaar. Ze kunnen dus verplaatst, gekopieerd of overgemaakt worden op elektronische wijze. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, voor zover (a) u ons uw toestemming gaf om uw gegevens te verwerken voor het ene of andere doeleinde vermeld in punt 3, (b) wij uw persoonsgegevens verwerkten in het kader van de uitvoering van een dienst voor u of van de levering van een product en (c) wij uw gegevens met geautomatiseerde middelen hebben verwerkt.

 • Het recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer er dwingende en gerechtvaardigde redenen zijn die met uw specifieke situatie verband houden. ITM Alimentaire Belgium zal uw persoonsgegevens niet meer verwerken, behalve wanneer er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen en uw rechten en vrijheden, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U beschikt niet over dit recht als de gegevens door ITM Alimentaire Belgium werden verzameld in uitvoering van haar wettelijke verplichtingen.

Daarnaast, wanneer de gegevens worden verzameld op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming gelijk wanneer in te trekken. De intrekking van de toestemming brengt de wettigheid van de verwerking die gebaseerd is op de toestemming van voor deze intrekking niet in het gedrang.

 • Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen als:

 • u meent dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken en die u betreffen, niet juist zijn;
 • u meent dat de persoonsgegevens niet worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en u verkiest dat wij hun verwerking beperken, eerder dan deze gegevens te verwijderen;
 • u de gegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • u bezwaar maakte tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wacht op het antwoord op de vraag of uw belangen in verband met dit bezwaar zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden van ITM Alimentaire Belgium.
 • Het recht om klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door ITM Alimentaire Belgium in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, het bevoegde organisme voor het Belgisch grondgebied.

U kunt bovengenoemde rechten gelijk wanneer uitoefenen, via onze contactpagina: https://www.intermarche.be/nl/neem-contact-met-ons-op waar u als onderwerp van uw aanvraag “Mijn persoonsgegevens” selecteert, of met een aangetekende brief naar de consumentendienst: Service consommateur, rue du Bosquet, 4 te 1430 Louvain-la- Neuve.

Voor de elektronische post en/of de nieuwsbrieven die ITM Alimentaire Belgium verspreidt, als u geen/niet langer elektronische post van ITM Alimentaire Belgium wil krijgen, kunt u dit op gelijk welk moment aanvragen met een klik op de link om uit te schrijven, die u op elk elektronisch bericht vindt, of via uw “Persoonlijke ruimte”, en met de wijziging van uw persoonlijke informatie in dat opzicht.

 

6. MEDEDELING AAN DERDEN

De gegevens vermeld onder punt 2, die kunnen worden verzameld en verwerkt door ITM Alimentaire Belgium, kunnen overgemaakt worden aan alle entiteiten van de Groupement des Mousquetaires en ook aan onze partners, uitsluitend in het kader van de exploitatie van de website. In dat geval waarborgt ITM Alimentaire Belgium dat deze gegevens vertrouwelijk zullen verwerkt worden, dat de derden uw persoonsgegevens zullen beschermen en de wetten in verband met de bescherming van de privacy zullen naleven, maar bepaald de bepalingen van de AVG, onder dezelfde voorwaarden als deze die wij naleven.

Uw persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met onze onderaannemers, zoals ons communicatiebureau, onze websiteleverancier of ook de host van onze website.

Deze gegevens zullen in geen geval het voorwerp zijn van een andere externe mededeling dan deze bepaald in het kader van dit Charter, behalve om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, of op vraag van een administratie of van een gerechtelijke overheid.

 

7. DELEN

ITM Alimentaire Belgium verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens niet te verwerken buiten de Europese Economische Ruimte en uw gegevens niet over te dragen aan derden buiten de EER.

 

8. PROFILERING

ITM Alimentaire Belgium zou uw persoonsgegevens kunnen gebruiken bij beslissingen die automatisch worden genomen, met inbegrip van de profilering voor bepaalde Diensten. Wij brengen u op de hoogte van ons voornemen om deze methodes toe te passen en zullen u de mogelijkheid bieden om er u vooraf tegen te verzetten.

 

9. CONTACT

Voor elke vraag of elk verzoek in verband met de inhoud van de bepalingen van dit Charter, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina: https://www.intermarche.be/nl/neem-contact-met-ons-op waar u als onderwerp van uw vraag: “ Mijn persoonsgegevens” selecteert.

 

10. WIJZIGING VAN HET PRIVACYCHARTER

ITM Alimentaire Belgium behoudt zich het recht voor om dit Privacycharter te wijzigen, om zich te schikken naar de verplichtingen die bepaald zijn door de wetgeving ter bescherming van de privacy of om het aan te passen aan haar werkwijzen. U wordt zodoende uitgenodigd om dit Privacycharter er geregeld op na te slaan, om kennis te nemen van de wijzigingen en aanpassingen.