Wettelijke vermeldingen

enseigne intermarché

1. ALGEMENE INLICHTINGEN

De website “https://www.intermarche.be/nl” werd uitgewerkt door de vennootschap ITM Alimentaire Belgium ten voordele van alle internetgebruikers die het handelsmerk en handelsbedrijf INTERMARCHÉ, de verkooppunten onder dit handelsmerk, hun activiteiten, producten, promoties en diensten beter willen leren kennen. Deze website is dus van institutionele aard.

De naamloze vennootschap ITM Alimentaire Belgium, met maatschappelijke zetel aan de Rue du Bosquet 4 te 1348 Louvain-la-Neuve en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.113.776, staat in voor de verspreiding van de website, hierna “de website” genoemd.

De naamloze vennootschap BUSINESS & DECISION BENELUX, met maatschappelijke zetel aan de Sint-Lambrechtsstraat 141 – 1200 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0453.257.244, host de website.

2. TOEGANG TOT DE WEBSITE

De toegang tot de website https://www.intermarche.be/nl en/of het gebruik van de website is onderworpen aan de volledige kennisneming van deze voorwaarden en houdt automatisch in dat huidige algemene gebruiksvoorwaarden in hun recentste versie zonder beperking aanvaard zijn.

ITM Alimentaire Belgium kan op elk ogenblik deze algemene voorwaarden wijzigen, onder meer om te beantwoorden aan elke nieuwe regelgeving of wetgeving of om het bezoek aan de site door de gebruiker te verbeteren. ITM Alimentaire Belgium nodigt de gebruikers uit om deze geregeld na te lezen, om doorlopend op de hoogte te zijn van de aangebrachte wijzigingen en er zich in voorkomend geval naar te schikken.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Huidige website en zijn volledige inhoud, onder meer maar niet uitsluitend de teksten, merken, logo’s, grafieken, beelden, tekeningen, illustraties, videofilmpjes, audiofragmenten, foto’s, lay-out en andere onderscheidende kenmerken, evenals het ontwerp, de vorm, de eventuele gegevensbanken en bepaalde software die op de website of in de nieuwsbrieven worden gebruikt, zijn eigendom van ITM Alimentaire Belgium en/of worden onder licentie gebruikt. Geen enkel van deze elementen mag op enige wijze worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van ITM Alimentaire Belgium.

Op voorwaarde dat huidige algemene voorwaarden aanvaard en nageleefd worden, verleent ITM Alimentaire Belgium de gebruikers een persoonlijk, gericht, niet-exclusief en privégebruiksrecht op de beschermde werken waarop zij intellectuele eigendomsrechten bezit. ITM Alimentaire Belgium behoudt zich het recht voor om op gelijk moment een einde te maken aan dit gebruik, zonder waarschuwing vooraf en zonder vergoeding.

Het is de gebruiker enkel toegestaan om de inhoud van de website te downloaden, voor te stellen of af te drukken in het kader van niet-commercieel, persoonlijk gebruik, met de opslag en de weergave van elke melding van intellectueel eigendomsrecht in de informatie of gelijk welk ander materiaal dat zou gedownload worden.

Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie, kopie, verkoop, openbare mededeling, wijziging of weergave van de werken die beschermd zijn door de intellectuele eigendomsrechten van ITM Alimentaire Belgium, voor een ander dan een privédoel is formeel verboden. Dit verbod geldt ongeacht de drager, het procedé voor de reproductie, de weergave en/of de wijziging en ongeacht de duur. Elke niet-toegestane daad geldt als namaak die strafrechtelijk gesanctioneerd wordt.

Ieder gebruik van de handelsnamen of van de merken, evenals van de logo’s van ITM Alimentaire, is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ITM Alimentaire Belgium. Dit betreft in het bijzonder het gebruik van de handelsnaam, van het merk of het logo voor al dan niet betalende referentiëring, evenals de aanmaak van hypertekstlinks naar de website van ITM Alimentaire Belgium, wat enkel mag gebeuren na de schriftelijke en voorafgaande toestemming van ITM Alimentaire Belgium. Iedere aanvraag voor toestemming dient gestuurd te worden naar het volgende email-adres: edubois@mousquetaires.com.

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gebruiker verbindt er zich toe om de informatie die op deze website staat, enkel te gebruik overeenkomstig de algemene voorwaarden en de wet. Hij verbindt er zich toe om op deze website geen ongeoorloofde daden te stellen die afbreuk doen aan de rechten en de belangen van derden en/of de website kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen of hinderen. De gebruiker verbindt er zich ook toe om op deze website geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring af te leggen die de naam en het imago van ITM Alimentaire of van haar producten kunnen aantasten.

De gebruiker weerhoudt er zich van om enige inhoud te verzenden of over te maken, op welke manier ook, die kan aangemerkt worden als onwettig, schadelijk, bedreigend, oneerlijk, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor het privéleven van anderen, hatelijk, racistisch of anderzijds verwerpelijk of die op welke wijze ook schade kan toebrengen aan de minderjarige gebruikers.

5. PERSOONSGEGEVENS

Op dit punt verwijst ITM Alimentaire de gebruiker naar het Privacycharter dat beschikbaar is op de website https://www.intermarche.be/nl en dat beantwoordt aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming oplegt.

6. KLOKKENKUIDERS

Het doel van dit artikel is om een ​​persoon in staat te stellen een melding te doen in de context van het voorkomen en opsporen van daden van corruptie of beïnvloeding, aanvallen op de vrije concurrentie, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, alsmede de gezondheid en veiligheid van mensen. zoals het milieu, en andere situaties die in strijd zijn met de wet.

De procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen is toevertrouwd aan de WhistleLine Report Manager.

U kunt contact opnemen met WhistleLine:

Stuur een e-mail naar intermarche@whistleline.eu

Het gebruik van dit meldsysteem is optioneel.

Het meldsysteem is een alternatief voor andere bestaande meldkanalen, met name de lijnmanager als de klokkenluider een werknemer van het bedrijf is. Gebruik van het apparaat vormt uitsluitend een optie voor de klokkenluider.

Klokkenluiden wordt zodanig behandeld dat de vertrouwelijkheid van de verzamelde informatie behouden blijft, in het bijzonder met betrekking tot de persoon die de melding doet, de persoon waarop de melding betrekking heeft en alle andere personen die in de melding worden genoemd.

In alle gevallen wordt elke melding vooraf op ontvankelijkheid onderzocht door de Report manager om te beslissen over de verdere verwerking ervan.

7. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Elke aanmaak van hyperlinks met de website https://www.intermarche.be/nl is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ITM Alimentaire Belgium.

De website geeft toegang tot de andere websites van de Groupement des Mousquetaires en tot websites die toebehoren aan de partners van ITM Alimentaire Belgium, via hypertekstlinks of via de opname op de website van inhoud van haar partners. Hoewel de links naar externe websites zorgvuldig en met bijzondere waakzaamheid werden geselecteerd, wijst ITM Alimentaire Belgium alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van deze websites, hun wettelijkheid of functie. ITM Alimentaire Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige bewezen of beweerde vorm van schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik van websites van derden.

De gebruiker is verantwoordelijk en draagt alle risico’s betreffende het gebruik dat hij maakt van de website waar hij via een hyperlink op deze website op belandt, onder meer wanneer hij vertrouwt op de opportuniteit, het nut of het volledige karakter van deze inhoud.

8. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEDEN

De gebruiker gebruikt de website volledig op eigen risico. In geen enkel geval kan ITM Alimentaire Belgium of eender welke andere entiteit van de Groupement des Mousquetaires aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (materiële schade, verlies van gegevens, financieel nadeel, …) als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de website of van alle websites die eraan gelinkt zijn.

ITM Alimentaire Belgium wijst alle aansprakelijkheid af voor schade aan of een virus die de computer of het informaticamateriaal van de gebruiker kan aantasten, met name na toegang tot of gebruik van de website, het downloaden van elementen van de website of na onrechtmatige interventies in de informaticasystemen.

ITM Alimentaire Belgium besteedt er de grootste zorg aan om op de website kwaliteitsinformatie te verspreiden. ITM Alimentaire Belgium kan echter geen absolute garantie geven over de juistheid en de volledigheid van deze gegevens. ITM Alimentaire Belgium, die onderworpen is aan een middelenverbintenis, kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor enige eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade door slecht gebruikte informatie en/of informatie die onjuist of onvolledig bleek.

ITM Alimentaire Belgium verbindt zich ertoe om al het mogelijke te doen om de internetgebruikers altijd toegang te geven tot de website. Als de website echter niet beschikbaar is, kan ITM Alimentaire Belgium niet aansprakelijk gesteld worden, wat de oorzaak er ook van is.

9. DIVERSE BEPALINGEN

Er wordt aan herinnerd dat deze website een institutioneel doel heeft. Hij geeft echter toegang tot websites die webwinkels kunnen zijn. Bijgevolg nodigt ITM Alimentaire Belgium de gebruiker uit om kennis te nemen van de algemene verkoopvoorwaarden, en met name van de bepalingen betreffende de veiligheid van de transacties die op elke betrokken website beschikbaar zijn.

Omdat de inhoud van de website evolutief is, behoudt ITM Alimentaire Belgium zich het recht voor om de informatie op de website gelijk wanneer volledig of deels te wijzigen en te updaten. Alle vragen, suggesties of opmerkingen kunnen meegedeeld worden via het contactformulier, om zo onze website te verbeteren en aan uw behoeften aan te passen.

10. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze voorwaarden worden geregeld door het Belgisch recht. Elk bezwaar met betrekking tot de inhoud of de toepassing van deze voorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. ITM Alimentaire Belgium behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de gebruikers die handelen op een wijze die kan worden beschouwd als onwettig of onrechtmatig of als een inbreuk op deze voorwaarden.