We gebruiken cookies op deze website. Door op deze website te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Intermarché-kaart

Versie mei 2018

Het getrouwheidsprogramma werd uitgewerkt door ITM Alimentaire Belgium en blijft haar eigendom. Alle documenten en de getrouwheidskaart worden in bewaring gegeven en blijven eigendom van ITM Alimentaire Belgium.

Het doel is om de consumenten die trouw zijn aan de keten van INTERMARCHÉ-winkels te belonen door ze euro’s te laten sparen naargelang hun aankopen.

Inschrijving op het getrouwheidsprogramma houdt de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. Deze algemene voorwaarden zijn op gewone aanvraag beschikbaar aan het onthaal van de INTERMARCHÉ die u de kaart afleverde, op schriftelijk verzoek aan: ITM Alimentaire Belgium - Carte de fidélité - Rue du Bosquet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve en op de website www.intermarche.be/nl .

 

1. HOE KOMT U AAN DE INTERMARCHÉ-KAART?

De INTERMARCHÉ-kaart is een getrouwheidskaart die gratis afgeleverd wordt en wordt aangeboden aan elke persoon vanaf 18 jaar, op eenvoudige aanvraag op de INTERMARCHÉ- verkooppunten. Deze kaart is strikt voorbehouden voor particulieren en kan enkel in België gebruikt worden.

Om uw INTERMARCHÉ-kaart te krijgen, moet u uw gegevens laten noteren op uw INTERMARCHÉ-verkooppunt.

Er wordt slechts één kaart overhandigd per natuurlijke persoon (zelfde naam, zelfde adres, er wordt een identiteitsbewijs gevraagd), samen met een set van drie minikaarten waarmee op dezelfde manier euro’s kunnen gespaard worden als met de kaart zelf.

 

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN

In het kader van het ingevoerde getrouwheidsprogramma, maakt de INTERMARCHÉ-kaart het zijn houder of gelijk welke persoon die in hetzelfde huishouden woont, mogelijk om euro’s te sparen op de INTERMARCHÉ-verkooppunten die aan de operatie deelnemen.

Uw INTERMARCHÉ behoudt zich het recht voor om het aantal gespaarde euro’s te beperken voor de aankoop van bepaalde aanbiedingen. Deze beperkingen worden uitdrukkelijk vermeld onder de betrokken aanbiedingen.

De winst in euro wordt op uw rekening gecrediteerd op vertoon van uw INTERMARCHÉ-kaart of van een van de sleutelhangers aan de kassa.

De modaliteiten om euro’s te sparen, worden vrij bepaald door ITM Alimentaire Belgium, die ze op elk moment en op eigen initiatief kan wijzigen. In dit geval brengt ITM Alimentaire Belgium de klanten op een gepaste manier op de hoogte.

U kunt uw beschikbare saldo voor uw volgende aankopen gebruiken, op vertoon van uw kaart aan de kassa (behoudens bijzondere modaliteiten), maar enkel in het verkooppunt dat de kaart heeft afgeleverd.

Om uw beschikbaar saldo te gebruiken voor uw aankopen moet u uw voornaamste INTERMARCHÉ-kaart (de sleutelhangers volstaan niet) en een identiteitsbewijs voorleggen. Enkel de kaarthouder kan immers het beschikbare saldo gebruiken. U moet ook het overeenkomstige kasticket ondertekenen.

Wanneer u uw aankopen betaalt met uw INTERMARCHÉ-kaart, krijgt u geen wisselgeld terug.

Bij een terugname van producten of diensten waarvoor winst in euro werd toegekend aan de INTERMARCHÉ-kaarthouder, zal de winkel het bedrag van deze winst handmatig van uw kaart debiteren.

Bij de ruil van een product waarvoor winst in euro werd toegekend, wordt het bedrag van de winst geen tweede maal gecrediteerd.

De verkooppunten die deelnemen aan het getrouwheidsprogramma kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen. Bij gebrek aan een dergelijk bewijs kan de winkel u de winst in euro gekoppeld aan het getrouwheidssysteem weigeren.

Via het kasticket ontvangt u in het verkooppunt dat de kaart heeft afgeleverd ook info over:

- de transacties (debet, credit, saldo);

- gepersonaliseerde promoties.

 

3. RESERVES

Bij verlies, diefstal of schade aan uw kaart moet u aangifte doen in het INTERMARCHÉ-verkooppunt waar u de kaart hebt aangevraagd. U ontvangt dan een nieuwe kaart en de gespaarde winst in euro wordt na goedkeuring door ITM Alimentaire Belgium gewoon overgeheveld.

We herinneren eraan dat de kaart strikt persoonlijk is en voorbehouden is aan particulieren voor normaal gebruik.

ITM Alimentaire Belgium wijst alle aansprakelijkheid af bij frauduleus of verkeerd gebruik van de kaart of bij inbreuk op deze algemene gebruiksvoorwaarden, en behoudt zich het recht voor om een INTERMARCHÉ-kaart te deactiveren en/of gepaste stappen te ondernemen.

Er kan op elk moment beslist worden om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Op dezelfde manier kan het getrouwheidsprogramma ingekort, onderbroken of stopgezet worden. Deze omstandigheden worden op een gepaste wijze bekendgemaakt.

Bij stopzetting van het getrouwheidsprogramma kunnen de voordelen verworven door de kaarthouder tijdens een welbepaalde termijn gebruikt worden. Daarna gaan ze definitief verloren.

Indien de kaart gedurende een periode van meer dan twaalf (12) maanden niet als betaalmiddel wordt gebruikt, wordt uw kaart opgezegd, wordt u uit het getrouwheidsprogramma geschrapt en gaan de gespaarde voordelen verloren.

 

3. PERSOONSGEGEVENS

ITM Alimentaire Belgium verbindt er zich toe om de bepalingen van de Europese Verordening van 26 april 2016 met betrekking tot de gegevensbescherming na te leven (GDPR-AVG).

De gegevens die ITM Alimentaire Belgium in het kader van dit programma verzamelt, worden verwerkt om de gebruiker te kunnen identificeren, teneinde deze op de hoogte te brengen van de promoties, de openingsuren, de kortingbonnen, de wedstrijden, informatie over de winkels, in naleving van huidige voorwaarden en in uitvoering van de contractuele verplichtingen van ITM Alimentaire Belgium. Zo niet, dan kan het programma niet uitgevoerd worden.

Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan de andere entiteiten van de Groupement des Mousquetaires en ook aan de dienstverleners, uitsluitend in het kader van de exploitatie van de website, maar zullen in geen geval overgemaakt worden aan derden.

De historische aankoopgegevens worden slechts zes (6) maanden bewaard, terwijl de persoonsgegevens enkel worden bewaard gedurende de redelijk benodigde tijd om te beantwoorden aan de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

Elke persoon die zijn/haar gegevens meedeelde in het kader van dit programma bezit een recht op inzage in, rechtzetting en verwijdering van, bezwaar tegen en beperking van de verwerking en de overdraagbaarheid van zijn/haar gegevens, dat op gelijk welk moment kan uitgeoefend worden. Daarnaast voorziet de AVG ook in het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie betreffende deze rechten, zie het Privacycharter, dat beschikbaar is op www.intermarche.be/nl .

Elke persoon kan zijn/haar rechten uitoefenen:

  • via het contactformulier op www.intermarche.be/nl/neem-contact-met-ons-op , door als onderwerp van de aanvraag te selecteren: “ Mijn persoonsgegevens.
  • Of met een aangetekende brief naar de consumentendienst van ITM Alimentaire Belgium, Service Consommateur, Rue du Bosquet 4 – 1348 Louvain-la-Neuve.

Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens kunt u het document raadplegen door hier te klikken .