Algemene gebruiksvoorwaarden van de Intermarché-kaart

Bijgewerkt in Mei 2019

 

Het loyaliteitsprogramma werd ontwikkeld door ITM Alimentaire België en blijft haar eigendom. Alle documenten en de klantenkaart worden als waarborg gegeven en blijven eigendom van ITM Alimentaire Belgium.

Het doel is om consumenten die loyaal zijn aan het merk Intermarché te belonen door hen te crediteren met winsten in euro's op basis van hun aankopen.

Elke toetreding tot het loyaliteitsprogramma houdt de zuivere en eenvoudige aanvaarding in van de huidige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de receptie van de Intermarché die u de kaart heeft afgegeven, op schriftelijk verzoek aan : ITM Alimentaire Belgium - Trouwkaart - Bosquetstraat 4 - 1348 Louvain-la-Neuve of op de site www.intermarche.be .

 

1. HOE KOM IK AAN DE INTERMARKTKAART?

De Intermarché-kaart is een gratis klantenkaart die op verzoek wordt aangeboden aan iedereen die 18 jaar of ouder is, in de verkooppunten van Intermarché. Deze kaart is strikt voorbehouden aan particulieren en kan alleen in België worden gebruikt.

Om uw Intermarché-kaart te verkrijgen, moeten uw gegevens op uw Intermarché-verkooppunt worden geregistreerd.

Er wordt slechts één kaart aan elke persoon gegeven (dezelfde naam, hetzelfde adres, een identiteitsbewijs wordt gevraagd), vergezeld van een set van drie minikaarten en waarmee dezelfde winst in euro's kan worden behaald als met de kaart zelf.

 

2. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

In het kader van het opgezette loyaliteitsprogramma, de Intermarché-kaart stelt de houder ervan of elke persoon die in hetzelfde huishouden woont in staat om winsten in euro's op te bouwen in de Intermarché-verkooppunten in België die aan de operatie deelnemen.

Uw Intermarché behoudt zich het recht voor om de accumulatie van inkomsten in euro's voor de aankoop van bepaalde aanbiedingen te beperken. Deze beperkingen worden expliciet aangegeven bij de betreffende aanbiedingen.

De inkomsten in euro's worden bijgeschreven op uw rekening op vertoon van uw Intermarché-kaart of een van de sleutelhangers aan de kassa.

De voorwaarden voor het verkrijgen van inkomsten in euro's worden vrij bepaald door ITM Alimentaire Belgium, die deze op elk moment en op eigen initiatief kan wijzigen. In dit geval zal ITM Alimentaire Belgium de klanten met alle passende middelen informeren.

U kunt uw beschikbare saldo gebruiken om uw aankopen te verrekenen, op vertoon van uw kaart, bij uw volgende kassa (tenzij er speciale voorwaarden van toepassing zijn), maar alleen bij het verkooppunt dat de kaart aan u heeft uitgegeven.

Om uw beschikbare saldo te gebruiken als aftrekpost voor uw aankopen, moet u beschikken over uw Intermarché-hoofdkaart (sleutelhangers zijn niet voldoende) en een stukje identificatie. Alleen de kaarthouder is bevoegd om het beschikbare saldo te gebruiken. U zult ook de bijbehorende kassabon moeten ondertekenen.

De betaling van uw aankopen met uw Intermarché-kaart geeft geen recht op terugbetaling in contanten.

In het geval van een overname van producten of diensten die de toekenning van winsten in euro's aan de Intermarché-kaarthouder hebben gegenereerd, zal het bedrag van de overeenkomstige winsten door de winkel handmatig van het saldo van uw kaart worden afgeschreven.

In het geval van een uitwisseling van een product dat de toekenning van een prijs in euro's heeft gegenereerd, zal het bedrag van de overeenkomstige prijs niet een tweede keer worden gecrediteerd.

Verkooppunten die deelnemen aan het loyaliteitsprogramma kunnen u vragen uw identiteit te bewijzen. Bij gebrek aan een dergelijke rechtvaardiging kan de winkel weigeren u de winst in euro's toe te kennen die gekoppeld is aan het loyaliteitssysteem.


U ontvangt informatie, met name via de kassabon, in het verkooppunt dat uw kaart heeft uitgegeven, over :
  • rekeningbewegingen (debet, credit, saldo).
  • gepersonaliseerde aanbiedingen.

 

3. RESERVES

In geval van verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart, u moet een verklaring afleggen in het Intermarché-verkooppunt waaraan u gehecht bent. Een nieuwe kaart wordt u dan overhandigd en de reeds verworven euro-inkomsten worden u na aanvaarding door ITM Alimentaire Belgium overgemaakt.

Er wordt aan herinnerd dat de kaart persoonlijk is en voorbehouden is aan personen onder normale gebruiksomstandigheden.

ITM Alimentaire Belgium wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van frauduleus of onrechtmatig gebruik van de kaart of in strijd met deze algemene gebruiksvoorwaarden en behoudt zich het recht voor om een Intermarché-kaart te deactiveren en/of elke actie te ondernemen die zij nuttig acht.

Er kan te allen tijde worden besloten deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Ook kan het loyaliteitsprogramma worden ingekort, onderbroken of stopgezet. Deze situaties zullen met alle passende middelen onder uw aandacht worden gebracht.

In geval van beëindiging van het getrouwheidsprogramma kunnen de door de kaarthouders verworven voordelen gedurende de aan u aangegeven periode worden gebruikt, waarna ze definitief verloren zullen gaan.

Als u de Kaart gedurende meer dan twaalf (12) maanden niet als betaalmiddel gebruikt, leidt dit tot de beëindiging van uw Kaart, het verlies van uw Loyaliteitsprogramma-lidmaatschap en het verlies van de in het kader van het Loyaliteitsprogramma opgebouwde voordelen.

 

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS

ITM Alimentaire België verbindt zich ertoe de bepalingen van de Europese verordening van 26 april 2016 inzake gegevensbescherming (GDPR) na te leven.

De gegevens die door ITM Alimentaire Belgium in het kader van dit programma worden verzameld, worden verwerkt met het oog op de identificatie van de gebruiker, met het oog op de communicatie van promoties, openingsuren, kortingsbonnen, wedstrijden, informatie over winkels, met inachtneming van deze voorwaarden, ter uitvoering van de contractuele verplichtingen van ITM Alimentaire Belgium. Anders kan het programma niet worden uitgevoerd.

Deze gegevens mogen worden doorgegeven aan andere entiteiten van de Groupement des Mousquetaires en aan dienstverleners met als enig doel de site te exploiteren, maar zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden.

Aankoopgegevens worden slechts 6 maanden bewaard, terwijl persoonsgegevens slechts worden bewaard zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Elke persoon die zijn of haar gegevens in het kader van dit programma heeft meegedeeld, heeft een recht van toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van zijn of haar gegevens, dat te allen tijde kan worden uitgeoefend. Bovendien voorziet de GDPR in het recht om een klacht in te dienen bij de instantie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie over deze rechten, zie het Privacybeleid, beschikbaar op www.intermarche.be/nl .

Elke persoon kan deze rechten uitoefenen :

  • via het formulier dat beschikbaar is op onze pagina contact door als onderwerp van het verzoek te kiezen  « Mijn persoonlijke gegevens  ».
  • of door een aangetekende brief te schrijven naar ITM Alimentaire Belgium, Service Consommateur, Rue du Bosquet 4- 1348 Louvain-la-Neuve.

Om meer te weten te komen over hoe uw gegevens worden gebruikt, kunt u het document lezen door hier te klikken .