Algemene gebruiksvoorwaarden van de Intermarché-kaart

Bijgewerkt op 19 oktober 2022

 

1. DEFINITIES

« ITM-kaart » : een digitale/materiële kaart die u kunt aanvragen bij een ITM-verkooppunt of via onze website en waarmee u, door een geldige klantenaccount aan te maken, kunt profiteren van de voordelen van de ITM-kaart.

« Klant » : de natuurlijke persoon die de website van ITM bezoekt, de kiosken gebruikt of in het algemeen de ITM-kaart gebruikt. De klant is een natuurlijke, meerderjarige persoon en wordt in dit beleid aangesproken met het persoonlijk voornaamwoord in de tweede persoon enkelvoud « u ».

« ITM » : IITM Alimentaire Belgium, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 4, Rue du Bosquet 1348 Louvain-la-Neuve, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.113.776, Tel. 010 47 17 00, E-mail: consommateursintermarchebelgique@mousquetaires.com.

« Kiosk » : elektronische terminals die in de meeste vestigingen van ITM beschikbaar zijn, waarop klanten een account kunnen aanmaken en hun kaart kunnen activeren, toegang krijgen tot hun profielinformatie en die informatie indien nodig kunnen wijzigen of bepaalde voordelen kunnen activeren.

« Winsten » : een bedrag in euro dat op de ITM-kaart van de klant wordt gezet, afhankelijk van de aankopen van de klant. De producten waarmee de klant euro’s kan winnen op zijn kaart zijn duidelijk omschreven in onze commerciële communicatie en/of in de winkel.

2. GETROUWHEIDSPROGRAMMA

Het getrouwheidsprogramma is ontwikkeld door ITM Alimentaire Belgium en blijft zijn eigendom. Alle documenten en de getrouwheidskaart worden in bewaring gegeven, maar blijven het eigendom van ITM Alimentaire Belgium.

Het doel is om consumenten die trouw zijn aan Intermarché te belonen door hen, op basis van hun aankopen, winsten in euro toe te kennen.

LDeze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV”) bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met het gebruik van de ITM-kaart.

Wanneer iemand zich inschrijft voor het getrouwheidsprogramma, impliceert dat de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze AGV zijn op aanvraag verkrijgbaar aan het onthaal van de Intermarché die u de kaart heeft bezorgd, of op schriftelijk verzoek aan: ITM Alimentaire Belgium – Carte de fidélité – Rue du Bosquet 4 – 1348 Louvain-la-Neuve of op de site www.intermarche.be.

3. HOE VERKRIJGT U DE INTERMARCHÉ-KAART ?

De INTERMARCHÉ-kaart is een gratis getrouwheidskaart die op aanvraag en in de verkooppunten van INTERMARCHÉ aangeboden wordt aan personen vanaf 18 jaar. De kaart is strikt voorbehouden aan particulieren en kan enkel in België gebruikt worden.

Om uw INTERMARCHÉ-kaart te activeren, moet u uw gegevens registreren bij uw verkooppunt van INTERMARCHÉ of op de website via de volgende link: https://www.intermarche.be/nl/activatiekaart. Per natuurlijke persoon (zelfde naam, zelfde adres, identiteitsbewijs wordt gevraagd) wordt slechts één kaart afgegeven, samen met een minikaart waarmee dezelfde winsten in euro kunnen worden verzameld als met de kaart zelf.

4. GEBRUIKSMODALITEITEN

In het kader van het getrouwheidsprogramma kan de kaarthouder of elke persoon die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden de INTERMARCHÉ-kaart gebruiken om in de deelnemende Belgische verkooppunten van Intermarché winsten in euro te verzamelen.

Uw Intermarché behoudt zich het recht voor om de accumulatie van winsten in euro voor de aankoop van bepaalde aanbiedingen te beperken. Die beperkingen worden uitdrukkelijk vermeld bij de desbetreffende aanbiedingen.

De winsten in euro worden op uw account bijgeschreven op vertoon van uw INTERMARCHÉ-kaart of een van de bijhorende sleutelhangers aan de kassa.

De voorwaarden om winsten in euro te verkrijgen worden vrij bepaald door ITM Alimentaire Belgium. ITM Alimentaire Belgium kan de voorwaarden op elk moment en op eigen initiatief wijzigen, waarbij de klanten met alle passende middelen zullen worden geïnformeerd.

De volgende keer dat u aan de kassa passeert (behalve bij bijzondere voorwaarden) kunt u op vertoon van uw kaart uw beschikbare saldo laten aftrekken van uw aankopen, maar enkel in elk verkooppunt in België.

Om uw beschikbare saldo te laten aftrekken van uw aankopen, moet u uw hoofdkaart van INTERMARCHÉ (sleutelhangers zijn niet voldoende) en een identiteitsbewijs meenemen. Enkel de kaarthouder is gemachtigd om het beschikbare saldo te gebruiken. U zal ook het bijhorende kasticket moeten ondertekenen.

Wie zijn aankopen met zijn INTERMARCHÉ-kaart betaalt, heeft geen recht op wisselgeld.

Bij teruggave van producten of diensten die voor de INTERMARCHÉ-kaarthouder winsten in euro hebben opgeleverd, wordt het winstbedrag handmatig van uw kaartsaldo afgetrokken in de winkel. Bij omruiling van een product dat winsten in euro heeft opgeleverd, zal het overeenkomstige bedrag geen tweede keer gecrediteerd worden.

De deelnemende winkels aan het getrouwheidsprogramma kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen. Doet u dat niet, dan kan de winkel weigeren om u de winsten in euro toe te kennen die verbonden zijn aan het getrouwheidsprogramma.

In elk verkooppunt in België, ontvangt u via het kasticket informatie over:
  • de bewegingen op uw account (debet, krediet, saldo);
  • gepersonaliseerde aanbiedingen.

5. VOORBEHOUD

Is uw kaart verloren, gestolen of beschadigd geraakt, dan moet u dit melden in eender welk Belgisch verkooppunt van Intermarché. U zal een nieuwe kaart ontvangen en de winsten in euro die u reeds verworven had, zullen na aanvaarding door ITM Alimentaire Belgium op uw nieuwe kaart worden gezet.

We herinneren eraan dat de kaart persoonlijk is en voorbehouden is aan particulieren, onder normale gebruiksomstandigheden.

ITM Alimentaire Belgium heeft geen enkele aansprakelijkheid in geval van frauduleus of onrechtmatig gebruik van de kaart of een gebruik dat in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden. ITM Alimentaire Belgium behoudt zich het recht voor een Intermarché-kaart te deactiveren en/of eender welke maatregel te nemen die het bedrijf passend acht.

6. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE KAART EN DE WINSTEN IN EURO

De ITM-kaart is onbeperkt geldig. Ze blijft dus geldig tot een van beide partijen de kaart opzegt in overeenstemming met deze AGV.

Zo kan ITM Alimentaire Belgium uw kaart stopzetten als ze gedurende meer dan twaalf (12) maanden niet als betaalmiddel wordt gebruikt.

Bij de stopzetting verliest u uw lidmaatschap in het getrouwheidsprogramma en de voordelen die u in dat kader heeft opgebouwd.

7. BEËINDIGING VAN HET GETROUWHEIDSPROGRAMMA VAN ITM ALIMENTAIRE BELGIUM

Onverminderd de overige bepalingen van deze AGV behoudt ITM Alimentaire Belgium zich het recht voor om zijn getrouwheidsprogramma op eender welk moment geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten, te wijzigen of te onderbreken, zonder deze beslissing te moeten motiveren. Mocht dit het geval zijn, dan zal u via alle passende middelen op de hoogte worden gebracht.

Als het getrouwheidsprogramma wordt stopgezet, kunnen de kaarthouders hun verworven voordelen nog gebruiken gedurende de aangegeven periode. Daarna zullen ze definitief verloren zijn.

Als u de kaart gedurende meer dan twaalf (12) maanden niet gebruikt, zal de kaart worden stopgezet. In dat geval verliest u uw lidmaatschap in het getrouwheidsprogramma en de voordelen die u in dat kader heeft opgebouwd.

8. PERSOONSGEGEVENS

ITM Alimentaire Belgium verbindt zich ertoe de bepalingen na te leven van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 26 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor meer informatie over het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens door ITM verwijzen we naar ons Privacybeleid.

9. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

ITM is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de kaart of de account door de Klant zelf. ITM is niet aansprakelijk voor enige onderbreking, zelfs tijdelijk, van de diensten en voordelen verbonden aan de ITM-kaart, hetzij online, in een ITM-vestiging of in een kiosk. ITM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade of voor schade die op het moment van de aanvraag of afgifte van de ITM-kaart niet kon worden voorzien.

10. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

11. DE GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

ITM Alimentaire Belgium kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen en de wijzigingen zullen in werking treden vanaf de eerste communicatie via eender welk kanaal. De Klant heeft het recht om zijn account te allen tijde te beëindigen, zonder echter rechten te kunnen doen gelden ten aanzien van ITM.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Klant en ITM, tenzij de Klant met ITM schriftelijk afwijkende voorwaarden is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden doen evenmin afbreuk aan de meer specifieke voorwaarden die ITM eventueel kan opleggen, met name inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het feit dat ITM eender welke bepaling van deze AGV op een gegeven moment niet afdwingt of geen actie onderneemt tegen de Klant in het geval van een (mogelijke) schending van een bepaling, betekent in geen geval dat ITM afstand doet van enige actie of recht met betrekking tot een dergelijke bepaling of schending, tenzij dit schriftelijk wordt bevestigd door ITM. Een dergelijk feit mag dus in geen geval worden opgevat als een verklaring van afstand van enige actie of recht met betrekking tot een eventuele toekomstige inbreuk.

12. KLACHTEN EN VRAGEN

Heeft u vragen of opmerkingen? Contacteer de Consumentendienst van ITM op het volgende nummer: 010 47 17 00

Of per e-mail: consommateursintermarchebelgique@mousquetaires.com

Of per post: TM Alimentaire Belgium – Service Consommateurs – Rue du Bosquet 4, 1348 Louvain-la-Neuve